I Opšti uslovi

 1. Sljedeći opšti uslovi (GTC) primjenjuju se na sve ugovore između Klijenta i Ad Krafta, Sime Šolaje 1a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: Agencija), završene projekte, narudžbe, ponude, isporuke, prednosti i druge usluge.
 2. Agencija pruža usluge iz područja internet marketinga, web dizajna, programiranja, prodaje i organizacije. Svi sporazumi sklopljeni u vezi sa zaključenjem Ugovora proizilaze iz ovih uslova, opisa usluge i zasebnih ugovora. Ne duguju se beneficije koje ne proizilaze iz Ugovora.
 3. Relevantna je verzija odredbi i uslova koja vrijedi u vrijeme sklapanja Ugovora.
 4. Opšti uslovi Klijenta ne postaju dio Ugovora, čak i ako nema pisanih prigovora. Priznaju se samo ako ih je Agencija izričito odobrila.

II Zaključivanje Ugovora i informisanje

 1. Opšte ponude podložne su promjenama i neobavezujuće.
 2. Ugovor se smatra zaključenim ako nakon ponude ili sporazuma o saradnji Agencije, Klijent potvrdi ponudu ili sporazum o saradnji u pisanom obliku i/ili je posao započeo uz obostrani pristanak. Za održavanje pismenog obrasca dovoljno je objašnjenje putem emaila u okviru cjelokupnog ugovornog odnosa, osim ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore. Telefonski dogovori moraju biti potvrđeni pismenim putem.
 3. Osnova za rad Agencije je sporazum o saradnji.
 4. Cijene se obračunavaju prema važećem cjenovniku Agencije u vrijeme sklapanja Ugovora i vrijede isključivo za usluge propisane Ugovorom. Ukoliko Klijent u međuvremenu bude imao potrebu za novim uslugama Agencije, a koje nisu ugovorno definisane, njihova cijena obračunavaće se prema cjenovniku koji važi u datom trenutku.
 5. Izvršavanje prava i obaveza počinje danom kada su obje ugovorne strane potpisale Ugovor.

III Usluge Agencije i rokovi

 1. Agencija duguje sprovođenje naručenih usluga prema opisu projekta i u okviru definisanom prema Ugovoru. Ako nastanu dodatni troškovi zbog različitih zahtjeva i promjena dogovorenih usluga na zahtjev Klijenta, te troškove snosi Klijent.
 2. U ime Agencije usluge s Klijentom mogu dogovarati samo ovlaštena lica ili druge osobe imenovane izričito od strane ovlaštenih lica.
 3. Rok za izvršenje mora uvijek biti navedeni u pisanom obliku i označen kao obavezujući. Agencija je dužna izvršiti usluge pravovremeno.
 4. Agencija nije odgovorna za kašnjenje u isporuci usluga koje je prouzrokovala viša sila ili propust Klijenta da na vrijeme dostavi neophodan materijal i druga uputstva neophodna Agenciji za isporuku ugovorene usluge.

IV Obaveza saradnje i odgovornost Klijenta

 1. Klijent će Agenciji pismenim putem pružiti sve neophodne podatke, informacije i uputstva neophodna za sprovođenje ugovorenih usluga. Klijent je odgovoran za tačnost ovih podataka.
 2. Ako Klijent uvidi da su dostavljeni podaci, informacije i uputstva netačni, nepotpuni, dvosmisleni ili nisu izvedivi, mora odmah obavijestiti Agenciju o tome i mogućim posljedicama.
 3. Klijent imenuje jednu ili više kontakt osoba i njihove zamjenike za komunikaciju s Agencijom, koji su odgovorni za izvršavanje ugovornog odnosa i/ili su ovlašteni za donošenje odluka.
 4. Ugovorne strane ili njihove kontakt osobe redovno komuniciraju i izvještavaju o napretku i preprekama u izvršenju Ugovora.
 5. Klijent se obavezuje da tokom realizacije ugovornog projekta i 12 mjeseci nakon završetka projekta neće angažovati osoblje zaposleno u Agenciji, bilo direktno ili indirektno, bez prethodne konsultacije sa Agencijom.

V Naknada

 1. Sve usluge Agencije podliježu naknadi, osim ako se izričito nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku. Visina naknade utvrđuje se prema pojedinačno sklopljenim ugovorima. Primjenjuje se cjenovnik Agencije koji vrijedi u trenutku sklapanja Ugovora.
 2. Dodatne usluge koje zahtijeva Klijent, a koje nisu definisane Ugovorom, plaćaju se odvojeno.
 3. Sve cijene su izražene sa uračunatim PDV-om.
 4. U slučaju promjene zakonskog poreza na promet, Agencija ima pravo prilagoditi naknade/cijene proizvoda/usluga od trenutka stupanja na snagu novog zakona.
 5. Agencija nije obavezna pružati ugovorne usluge niti aktivirati ugovorne usluge prije primanja uplate, osim ako se u Ugovoru s korisnikom izričito ne dogovori drugačije.

VI Slučajni, posebni i dodatni troškovi

 1. Klijent snosi sve dodatne troškove nastale nakon izvršenja ugovornih usluga, osim ako je drugačije definisano Ugovorom.
 2. Klijent je dužan platiti sve troškove treće strane potrebne za izvršenje ugovornih usluga i ako je potrebno Agenciji dati odgovarajuću punomoć u ime i za račun kupca. Ako Agencija unaprijed plati troškove trećoj strani ili da avans, te troškove Klijent treba nadoknaditi Agenciji.